Komu je program ABC do školy určen?

ABC do školy je výukový program pro dyslektiky a dysortografiky- a nejen pro ně. Program je určen:

·            dětem 1. a 2. roč. ZŠ – u kterých je třeba z nejrůznějších příčin (nevyjasněná lateralita, neodpovídající pedagogické vedení, diagnostikovaná specifická porucha učení či podezření na ni, speciální potřeby…) začít s podporou některých funkcí, které jsou spoluzodpovědné za úspěšný start čtení, psaní a fonologického uvědomění,

·            raně školním dětem – které vzhledem např. k pomalejšímu či nerovnoměrnému zrání vykazují určité opoždění či disproporci při dozrávání v počátcích školní docházky,

·            dětem s odkladem školní docházky – pro dítě lze vytvořit individuální stimulační program, který zohlední jeho individuální rozvojové potřeby (zrakové vnímání, sluchové vnímání, fonologické uvědomění, posílení koncentrace, pozornosti, vnímání časové posloupnosti... ) s využitím propojení grafické a mluvené podoby řeči s oporou o originální obrázky,

·            dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí - např. v přípravných třídách, kdy velmi často nedostatečná stimulace řečových funkcí a zároveň i percepčních a kognitivních dovedností zapříčiňuje mnohdy zbytečná školní selhávání,

·            dětem s nevýhodnou strukturou nadání ke zvládání nároků ZŠ,

·            dětem, jejichž mateřským jazykem není český jazyk,

·            dětem s narušenou komunikační schopností jako doplňkový program v rámci logopedické péče,

·            nadaným dětem – kdy zájem o grafickou podobu řeči (paralelně s mluvenou) předběhl jejich kalendářní věk. Dítě takto přirozeně uspokojuje svou raně školní zvídavost.