Základní informace o programu ABC do školy 10.1

Program je plně dotykový a lze ho používat i na dotykovém zařízení bez klávesnice (PC, notebook, tablet) s českými Windows 7, 8, nebo 10.

Program má nyní tři části:

A.    ORIENTACE - rozvíjí se orientace (pravo-levá, prostorová, v řadě i v času) a procvičuje se určování směrů.

B.     ČTENÍ, POROZUMĚNÍ, CVIČENÍ – tato část se zaměřuje na rozvoj jazykových dovedností. Program zprostředkovává dítěti hravým způsobem zkušenost s psaným a mluveným jazykem a je mu průvodcem od písmen až k textům. Dítě využívá svých dosavadních zkušeností a vědomostí, které dále rozvíjí. První oddíl se soustředí na technickou stránku čtení. V dalším oddílu je kladen důraz na čtení s porozuměním. Třetí oddíl obsahuje: opisování a diktát, sluchovou analýzu a syntézu, rozdělování slovních spojení a cvičení zaměřené na dlouhé a krátké slabiky.

C.     ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ a ZÁBAVNÉ PROCVIČOVÁNÍ - program hravým způsobem rozvíjí zrakové vnímání – rozlišování, inverzní tvary, vnímání figury a pozadí, zrakovou paměť, vizuomotoriku, koncentraci atd. Podporuje tedy „technické dovednosti“, které jsou potřebné k úspěšnému rozvoji gramotnosti.

Program je maximálně variabilní a široký. Při jeho tvorbě jsme měli na mysli jak dětského uživatele, tak i laiky a samozřejmě odborníky. Program je ozvučen a doplněn originálními obrázky.

V každém cvičení je dostatečná slovní zásoba s velkým množstvím výstižných doprovodných obrázků, které ulehčují dětem pochopení daného cvičení. Program obsahuje víc než 3500 obrázků, které byly speciálně na konkrétní témata namalovány, a více než 15700 namluvených výrazů (písmena, slabiky, slova, věty, text). 

Jen v části „Čtení slov“ je ku příkladu víc jak 8100 slov. Rozsah slovní zásoby nám umožnil následující rozdělení slov: Slova jsou nejprve rozdělena na skupinu slov bez souhláskových shluků a skupinu slov se souhláskovými shluky. Skupina slov bez souhláskových shluků je rozdělena na slova obsahujících jen otevřené slabiky a na slova obsahující otevřenou (é) slabiku (y) a jednu zavřenou slabiku. Dále je možno zvolit, zda chceme číst slova jednoslabičná, dvouslabičná nebo tří a více slabičná nebo všechny typy slov bez omezení. Skupina slov se souhláskovými shluky je rozdělena podle typu souhláskového shluku na slova obsahující: dvě souhlásky na začátku slova, dvě souhlásky na konci slova, dvě souhlásky uprostřed slova, dvě dvojice souhlásek ve slově, slova se shlukem tří a více souhlásek a slova obsahující slabikotvorné r, l. Opět i zde můžeme nastavit, zda chceme číst slova obsahující jednu, dvě nebo tři a více slabik. Také je možno procvičovat slova s jednou, dvěma nebo třemi a více slabikami bez omezení (tj. se shluky i bez shluků souhlásek).

Díky velmi jemnému rozdělení slov je možné vést děti detailně krok za krokem k získání schopnosti čtení a následně i k porozumění obsahu čtených slov, vět nebo textů (oproti předchozí verzi je právě oblast věnovaná čtení s porozuměním výrazně rozšířena).

Detailní informace jsou uvedeny pod tituly: Orientace,  Čtení,  Porozumění,  Cvičení,  Zrakové vnímání a Zábavné procvičování.

hlavní nabídka

 


Poděkování

Děkujeme Mgr. Jarce Budíkové a PaedDr. et Mgr. Haně Žáčkové za odborné posouzení, podnětné připomínky a pomoc při otestování programu s dětskými uživateli. Herečce a spisovatelce Míle Myslíkové a mistru  Josefu Kremláčkovi za souhlas s použitím obrázků z knih "Ta naše písnička česká" a "Lásko, Bože, lásko". Zvláštní poděkování autorce obrázků Mgr. Františce Kindlerové a  Mgr. Barboře Kouklíkové, absolventce Janáčkovy akademie múzických umění, za namluvení programu. Dále děkujeme jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR za cenné informace a rady.