ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ - ÚVOD

Tato část představuje především cílené cvičení zrakového vnímání - zrakové rozlišování abstraktně konkrétních obrázků se zaměřením na inverzní tvary, rozlišování písmen, slabik, slov, rozlišování figury a pozadí, stimulace levo-pravého směru očního pohybu, cvičení pravo-levé orientace, zrakové pozornosti, cvičení vizuomotoriky, cvičení zrakové paměti a koncentrace.

Cvičení jsou určena dětem jak předškolního věku, tak i dětem, které navštěvují 1. až 9. ročník běžné ZŠ.

Tato část je členěna do 2 oddílů:

  1. Zrakové rozlišování
  2. Figury na pozadí