ČTENÍ - SLOVA

Slovní zásoba je rozdělena do čtyř skupin se stoupající obtížností. Každá skupina (obtížnost) svým obsahem a stavbou odpovídá nacvičovaným typům slov. To, co je cílem nácviku v nižší hladině obtížnosti, je rozcvičkou (základní úrovní) ve vyšší hladině obtížnosti. Postupně se zvyšuje náročnost co do techniky čtení, výslovnosti, ale i co do obsahu jednotlivých slov či slovních spojení. Program "roste" se svým čtenářem. Kromě čtení slov dítě cvičí i fixaci, oční rozsah pomocí fixačních obrazců, čtení podobných slov, nácvik předložkových vazeb a posléze i slovních spojení.

  1. Obtížnost 1 (viz obr.2.3.1) je určena pro začínající čtenáře. Obsahuje nácvik čtení jednoslabičných slov (typu pes), slov složených ze dvou otevřených slabik (typu máma), fixační obrazec (max. 6 znaků), čtení předložkový vazeb a podobných slov z  procvičované databáze. Cvičení můžeme využít i k nácviku levo-pravého směru očního pohybu.

  2. Obtížnost 2 začíná procvičováním slov složených z otevřené a zavřené slabiky, dále slovy s vyšším počtem znaků a jednoduššími souhláskovými shluky. Z těchto slov je pak tvořena databáze fixačních obrazců, čtení předložkových vazeb a podobných slov.

  3. Obtížnost 3 (viz obr.2.3.2) obsahuje slova s vyšší náročností. Jedná se o obtížnější kombinace souhláskových shluků už i ve slovech s vyšším počtem znaků. Opět je možno cvičit fixaci, postřehování, rozšiřování zrakového rozpětí v rámci úkolů: fixační obrazec, slovní spojení, podobná slova.

  4. Obtížnost 4 představuje vrchol dovednosti v technice čtení pro žáky ZŠ. Jsou zde obsažena náročná slova, která byla vybrána z odborných textů, denního tisku, atlasů, map ale i z běžného života. Opět je vše procvičováno posléze ve fixačních obrazcích, slovních spojeních a ve čtení podobných slov.

Zvláštní způsob zobrazení je při volbě cvičení "Fixační obrazec" (viz obr.2.3.3)

obr.2.3.1: ukázka cvičení "Obtížnost 1"

obr.2.3.2: ukázka cvičení "Obtížnost 3"

obr.2.3.3: ukázka cvičení "Fixační obrazec"