ČTENÍ - VĚTY

Obsahem nabídky oddílu "čtení vět" jsou věty, které respektují technickou vyspělost čtenáře a zároveň se snaží podnítit dítě k porozumění již většího přirozeného slovního - větného celku. Zatímco u čtení slov převažovala technika nad porozuměním, u čtení vět se zvyšuje důraz na porozumění čtenému.

Typ cvičení:

  1. Věty pro malé čtenáře -  jsou určeny začínajícím čtenářům prvních, popř. druhých tříd běžné ZŠ. Jsou tvořeny převážně otevřenými slabikami s minimem souhláskových shluků.

  2. Věty pro větší čtenáře - jsou o něco náročnější (2. a 3. třída ZŠ), ale vycházejí stále z pohádkového světa dětí. Je možné si o větách povídat (např. Poznáš z které pohádky je tato věta?).

  3. Věty pro pokročilejší čtenáře - jsou určeny dětem čtvrtých popř. pátých tříd běžné ZŠ. Byly vybrány z knih, které mají děti tohoto věku v oblibě.

  4. Věty pro náročné čtenáře - jsou už technicky i obsahově určeny pro vyspělejší čtenáře. Obsahují citáty, definice pojmů, slova a sousloví z denního tisku, … Rádi bychom podnítili dítě a jeho případného průvodce programem k diskusi nad obsahem přečteného. Je možné, že některé věty budou až příliš náročné. Avšak v každodenním životě se setkáváme s jevy, situacemi, kterým nerozumíme a přesto bychom jim porozumět chtěli. Cílem tohoto cvičení je mimo jiné i přemýšlet nad tím, co mi psaný text "říká".

  5. Romština - Tento text byl volen z několika důvodů. Dětem, které romsky rozumějí, je umožněno číst v jejich jazyce. Jedná se především o úryvky z pohádek a písniček. Pro ostatní děti romština představuje neznámý text pro ně nesrozumitelný, avšak přirozeně strukturovaný, vokalický s krátkými slovy a poměrně fonetický jazyk. Vzhledem k tomu, že pokud dítě textu nerozumí, nemůže tedy úroveň čtení kompenzovat porozuměním, je kvalita čtení ukazatelem vlastní techniky čtení čtenáře.

  6. Nesmyslné věty - shluky - jedná se o uměle konstruované nepřirozené hláskové shluky. Cílem je cvičení techniky čtení s vyloučením porozumění čtenému se zvýšenými nároky na čtení obtížných a rizikových písmen typu b, d, p, m, n, a, e, di, dy, dě, de, ...

obr.2.4.1: ukázka cvičení "Věty pro malé čtenáře"