CVIČENÍ

Tato část programu je určena těm, kteří potřebují procvičit některé jevy, které bývají vyučovány ve 2. ročníku běžných ZŠ. Zároveň je určena dětem s nedostatky ve fonematickém vnímání, ve vnímání kvantity vokálů, s obtížemi při sluchové syntéze i analýze, s nedostatečně rozvinutou sluchovou pamětí, nebo s nedostatky ve zrakovém vnímání, které se manifestují při přepisu, popř. s obtížemi při uplatňování gramatických pravidel.