KOŘEN, PŘEDPONA, PŘÍPONA

Tato část se zaměřuje především na způsob psaní skupin hlásek, kdy je nutné si pro správné užití uvědomit jejich pozici ve slovech – tj. zda jsou součástí kořene slova, předpony či přípony (jde o skupiny hlásek užité v kořeni slov a skupiny hlásek, které vznikají při odvozování slov předponami a příponami). Dále pak je zde zařazeno užití předpon s-, z-, vz-.