Komu je program DysCom 11.1 určen?

   

DysCom je výukový program pro dyslektiky a dysortografiky - a nejen pro ně. Program je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a při nabývání jazykových dovedností, pro potřeby úspěšné komunikace v našem kulturním prostředí. Program vychází vstříc dětem, které potřebují dlouhodobě nebo krátkodobě specifickou výukovou podporu.

Cílovou skupinou uživatelů jsou:

·      děti se specifickými poruchami učení - SPU, s lehkým mentálním postižením či s inteligencí v hraničním pásmu,

·      děti s potřebou pozvolnějšího tempa výuky z důvodů pomalejšího či nerovnoměrného vyzrávání nervové soustavy,

·      děti s obtížemi v oblasti zrakového vnímání,

·      děti s obtížemi v oblasti fonemického uvědomění,

·      děti s obtížemi v oblasti jazykových dovedností (morfologicko-syntaktická rovina řeči, jazykový cit atd.),

·      děti s nedostatečnou úrovní spolupráce obou hemisfér (nedostatky v pravo-levé orientaci, v prostorové orientaci, event. ve vizuomotorickém propojení atd.),

·      děti s poruchou koncentrace,

·      děti s nedostatky ve vnímání časové posloupnosti,

·      děti, jejichž obtíže při vzdělávání vyplývají z odlišného kulturního prostředí či jsou zapříčiněny dopadem jiných životních podmínek,

·      děti demotivované vlivem dlouhodobé "školní neúspěšnosti",

·      děti, které krátkodobě potřebují cílenou podporu (např. z důvodu delší absence ve škole).