Základní informace o programu DysCom 11.1

Program je plně dotykový. Lze ho používat na PC, notebooku a tabletu (s klávesnicí i bez ní) s českými Windows 7, 8 a 10.

Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a při nabývání jazykových dovedností, pro potřeby úspěšné komunikace v našem kulturním prostředí. Program vychází vstříc dětem, které potřebují dlouhodobě nebo krátkodobě specifickou výukovou podporu.

Program nabízí 4 základní oblasti podpory:

1.      Orientace - rozvíjí se pravo-levá a prostorová orientace, orientace v rovině, v řadě i v času a procvičuje se určování směrů.

2.      Čtení - od prvního seznamování s písmeny v předškolním věku v MŠ nebo v přípravných ročnících ZŠ až po texty pro žáky vyšších ročníků (2. stupeň) ZŠ či žáky speciálních škol.

3.      Uplatňování mluvnických pravidel - rozvíjení gramatické, obsahové stránky jazyka a fonemického uvědomění se zaměřením na uplatňování gramatických pravidel, která jsou probírána na l. stupni ZŠ (v rámci minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pak i na 2. stupni ZŠ). Tato oblast je rozdělena na:

·         Cvičení – obsahuje cvičení zaměřená na kvantitu samohlásek a diakritiku (doplňování háčků a čárek, označování slabik s dlouhou a krátkou samohláskou), párové souhlásky, procvičování hranic slov (rozdělování slovních spojení) a opisování slov, slovních spojení i vět.

·         Slovní druhy – určují se slovní druhy a mluvnické kategorie u podstatných jmen, přídavných jmen a u sloves, procvičuje se správné užití tvarů zájmen já (mně/mě), ona (ji/jí, ni/ní), naše (naši/naší), vaše (vaši/vaší) a předložek s a z.

·         Pravopis i, y, skladba – procvičuje se psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách podstatných a přídavných jmen, u sloves v osobních koncovkách přítomného tvaru a v příčestí minulém (shoda podmětu s přísudkem v minulém čase), vyhledávání podmětu a přísudku.

·         Kořen, předpona, přípona – procvičuje se psaní skupin /bje, /vje, mě/mně, předpon s-, z- vz-, psaní skupin hlásek, které vznikají při odvozování slov předponami a psaní n a nn např. u slov s příponou -ný, -ní atd.

4.      Zrakové vnímání zábavné procvičování – má za úkol cílené rozvíjení či reedukaci zrakového vnímání a vizuomotoriky dětí od předškolního věku až po druhý stupeň ZŠ.

Program je ozvučen a bohatě doplněn originálními obrázky, které byly pro tento účel speciálně vytvořeny.

Poděkování:

Děkujeme Mgr. Jarce Budíkové a PaedDr. et Mgr. Haně Žáčkové za odborné posouzení, podnětné připomínky a pomoc při otestování programu s dětskými uživateli. Herečce a spisovatelce Míle Myslíkové a mistru Josefu Kremláčkovi za souhlas s použitím obrázků z knih "Ta naše písnička česká" a "Lásko, Bože, lásko".  Zvláštní poděkování autorce obrázků Mgr. Františce Kindlerové a Mgr. Barboře Kouklíkové, absolventce Janáčkovy akademie múzických umění, za namluvení programu. Dále děkujeme jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR za cenné informace a rady.