RECENZE

PaedDr. et Mgr. Anna Kucharská, Mgr. Jarka Budíková

společnost Dyslexie

Využití programu

Počítačový program DysCom považujeme za jeden z nejlepších, který je v současnosti na našem trhu, a to i za příznivou cenu. Je zaměřen na procvičení pravopisných jevů a mluvnických kategorií českého jazyka, na osvojení a rozvíjení čtenářských dovedností. Je určen pro široký okruh dětských uživatelů včetně dětí se specifickými poruchami učení a umožní pokrýt jejich individuální potřeby v českém jazyce. Jeho užití spadá do několika rovin:

Oceňujeme, že součástí programu je sdělení autorů uživatelům, ve kterém se zajímají o postřehy z užití programu a vybízejí ke spolupráci na případných změnách. Metodická příručka je profesionálně zpracována. Je popisná a návodná, čímž usnadňuje rodičům i učitelům užití programu a rychlou orientaci v něm. Vložená nápověda a ikonový způsob ovládání funkcí programu napomáhají správnému metodickému postupu i přehlednosti programu a ocení je děti i dospělí.

Program lze využít v běžných hodinách českého jazyka, při individuální práci s dítětem i mimo vyučování ve škole i doma a při individuální a skupinové reedukační péči, probíhající přímo ve škole, pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru.

Popis programu a pedagogicko-psychologická hlediska

Program je strukturován podle jednotlivých stupňů obtížnosti. Nalezneme zde úkoly, které je možné využívat v počátcích výuky českého jazyka, ale i v průběhu docházky na 1. a 2. stupeň (zvláště u těžších případů SPU) a u dětí ze speciálních škol. Se stupněm obtížnosti koresponduje i použitý slovník a tematika jednotlivých úkolů.

Program je komplexní a vysoce variabilní. Obsahuje podstatné učivo českého jazyka 1. stupně, zejména ty jevy, které činí dětem potíže. Svou pestrou nabídkou a bohatostí úkolů přispívá k dlouhodobému využívání. Rodič ani škola nemusí zvažovat jeho finanční návratnost.

Dobře je zvládnuta práce s chybou. Pokud žák udělá chybu, program jej “nepustí” dále a objeví se obrázek strašidla. Předností je, že autoři pamatovali i na předcházení chybovosti. Děti jsou během doplňování vedeny k odůvodňování a mají možnost v závěru cvičení zopakovat si všechny mluvnické kategorie a jevy, související s daným cvičením. V dalších verzích programu se autoři jistě zaměří i na statistiku chybovosti či její typologii, popř. tisk chybovosti.

Úkoly jsou pro děti atraktivní a přitažlivé. Cvičení jsou prezentována srozumitelnou formou, s přiměřenými obrázky. Ne vždy ale bylo využito celého prostoru plochy obrazovky, obrázky je výhodnější umísťovat do středu. Přestože se jedná o školní úkoly, děti na nich pracují rády. Získat jejich zájem a pozornost podporuje motivační hra.

Hry (pexeso, rexeso, texty) jsou ostatně nedílnou součástí programu a vztahují se i k dalším předmětům (fyzika, dějepis, přírodopis aj.). Je nutné ocenit aktuálnost textů. Najdeme zde novinky, zejména technické, které přilákají dnešní děti (a hlavně chlapce). V použitých textech je vždy uveden literární zdroj a tak se děti učí, že vše je možné někde “dohledat”. Považujeme to za jakousi průpravu práce s literaturou.

Nastavené základní modré pozadí programu je příjemné a odpovídá hygienickým zásadám. Program vychází z představy, že u každého se může lišit preference užití barev, proto lze cíleně měnit nejen velikost a typ písma, ale také jeho barvu a v některých úkolech i pozadí.