RECENZE

Mgr. Šárka Boguschová

B   Hodnocení technických aspektů

B1 Obtížnost instalace
Po prvním vložení CD-ROMu se spustí instalační program. Nabízí plnou instalaci na pevný disk. Ve vytvořené skupině je ikona, pomocí které program následně spouštíme. Instalace probíhá standardně, je jednoduchá a bezproblémová.

B2 Využití multimedií
V programu jsou obrázky, které jsou součástí plnění úloh, dále jednoduché hry (pexeso, bingo ap.), zejména pro motivaci a odměnu žáka. Zvuk je zastoupen podkresovou hudbou v úvodu programu. Tisku ani jiných multimédií program nevyužívá.

B3 Spolehlivost průběhu SW
Běh programu je bezproblémový. I při několikerém spuštění se chyby v běhu programu neobjevily.

 Závěr
Program byl testován v operačním systému W2000. Technická stránka VSW je bezproblémová.

C   Hodnocení didaktických aspektů

C1 Shoda s osnovami
Program DysCom je zaměřen na děti se specifickými vzdělávacími potřebami, především v českém jazyce. Program je v souladu s Ústavou a zákony ČR, se Vzdělávacím programem Základní škola a se Směrnicí k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení.

C2 Aktivizace žáka
Celý program poskytuje písemné zadání úkolů. V programu je možno velmi podrobně nastavit úkoly k plnění, vždy tak lze zvolit to, co žák zvládne a postupně pokračovat dále. Po splnění určitého počtu úkolů, který lze nastavit, následuje odměna ve formě jednoduché hry. V části Čtení se na závěr žák může oznámkovat sám (nebo za pomoci pedagoga) a přidělit si tak hodnocení, které by si přál nebo tak, jak se vidí.

C3 Didaktické metody
V programu je především výhodná velká variabilita úloh. Dá se velmi podrobně zvolit typ úkolu podle probraného učiva, popř. specifické potřeby žáka (b-d-p, di-ti-ni, vyjmenovaná slova po M ap.). Čtení využívá analyticko-syntetickou metodu (písmena, slabiky, slova…). Program je možno využít pro samostatnou práci žáka i pro skupinovou práci ve třídě, zejména v menších pracovních skupinách, přítomnost pedagoga je ve většině úloh důležitá a nezastupitelná.

C4 Přiměřenost věku
Program se uplatní především na I. stupni ZŠ, ve speciálním školství, ale i na II. stupni, zejména pak v práci se žáky se specifickými výukovými potřebami v tom věku, kdy je potřeba s nimi pracovat. Po odborné stránce je forma i obsah přiměřený věku.

C5 Vytvoření zpětné vazby pro žáka
Chybu program signalizuje, vždy je ji potřeba opravit, aby mohl být splněn další úkol. Program nenabízí správné řešení ani vysvětlení chyby. Na obrazovce se přičítají kladné body za splněné úkoly. Po úspěšném splnění je možno zahrát si jednoduchou hru, pokud byla v plnění nějaká chyba, otevře se obrázek s motivujícím výrokem. Čím lépe je úkol splněn, tím víckrát se může hrát.

 Závěr
Z hlediska didaktických aspektů je program velmi dobře připraven. Vzhledem k tomu, že se jedná o SW, který specificky procvičuje dané aktivity, je přítomnost pedagoga žádoucí pro jeho plné využití. Výhody velmi podrobného nastavení rovněž zúročí především pedagog, který se s programem dobře seznámí. Úkoly jsou po metodické stránce správně připraveny.

D   Hodnocení obsahových aspektů

D1 Množství dat a informací1
Program je zaměřen do 3 oblastí: čtení, psaní, zrakové vnímání. V hlavním menu najdeme 10 položek – čtení písmen, čtení slabik, čtení slov, čtení vět a čtení textů, dále slova – cvičení, věty – cvičení, skládanky a pexeso, zrakové rozlišování a figury na pozadí. Pod každou z položek je možnost dalších - i několikastupňových voleb. Možnosti programu se dále rozšíří variabilitou nastavení (volba pozadí, volba konkrétního písmena, volba specifických skupin dy-di, rychlost zobrazování př. slov při čtení apod.). Tímto nastavením se množství dat vložených v programu výrazně zhodnotí a dají se tak připravit úkoly odlišné náročnosti. Množství dat v programu je veliké a připravené pod odborným dohledem. Třešničkou navíc jsou v části čtení vět texty v romštině, které jsou aktivizujícím prvkem pro romské děti a dají se využít jako neznámý text pro čtení.

D2 Správnost dat a informací
V programu autoři používají pouze spisovný jazyk. Data jsou obsahově správná a přiměřená věku žáků. Důkazem toho, že autorka je odborník na svém místě, je upozornění na vhodnost vypnutí pohybu v úloze Figura na pozadí u osob s epileptickými rysy, popř. konzultace s lékařem.

D3 Aktualizace dat a informací
Informace lze nalézt na firemních www stránkách. Zde jsou i informace o dalších produktech firmy. Program byl nedávno upgradován. V části Figura a pozadí se mohou obrázky více- či méně překrývat (při větším počtu zvolených obrázků nebo při menším rozlišení monitoru) a tím poněkud komplikovat správné splnění úlohy. Lépe je tedy zvolit variantu s pohybujícími obrázky. Tento problém byl s výrobcem konzultován.

 Závěr
Program je obsahově výborně připraven a všechny části jsou přímo indikovány pro využití ve speciálním školství.

E   Uživatelská přívětivost

E1 Navigační vlastnosti programu
Pracovní plocha je koncipována přehledně a jednoduše. Vzhled obrazovky je účelně strohý, ovládací prvky jsou přehledné, seznámení s principy ovládání je orientace v úkolech i nastaveních velmi dobrá. Pomoc pedagoga při nastavení parametrů i při plnění úloh je žádoucí. Nápověda je přítomna pouze v hlavním menu a jasně, dostatečně a stručně vysvětluje ovládací prvky. S podstatou úloh je možno se seznámit v manuálu programu, který je podrobný a obsáhlý. Je k dispozici na CD programu, popř. na webových stránkách výrobce.

E2 Účelnost grafiky
Grafika programu je zpracována jednoduše, bez nadbytečných grafických elementů, rušivých např. pro žáky s LMD.

E3 Estetika programu
Vzhled programu i obsahové elementy vyhovují estetickým nárokům.

 Závěr
Uživatelské prostředí vyhovuje nárokům VSW, ovládání a nastavení v programu je po seznámení snadné. Celý program je po jazykové i estetické stránce dobře připraven.

F   Užitná hodnota programu

 Závěr
Cílová skupina žáků je velmi široká a specifická, od specifických poruch učení, přes smyslová či mentální postižení až k dětem z jiného sociokulturního prostředí, některé části lze využít i v předškolním věku a také v práci logopeda. Neobvyklým doplňkem jsou v části čtení vět texty v romštině. Variabilita nastavení a obsah je veliký a výrazně podporuje individuální práci se žákem. Obsah je nadřazen grafické líbivosti. Program je velmi dobře využitelný v běžné výuce i při individuální práci se žáky, kteří mají dlouhodobě i krátkodobě potřebu specifické podpory. Byl vytvořen v úzké spolupráci se speciálním pedagogem a vyhovuje nárokům SW vhodného pro práci se žáky se specifickými poruchami učení. Manuál programu, který je dostupný na instalačním CD, je velmi podrobný a obsáhlý a lze ho považovat za odbornou metodickou příručku. Obsahuje i ukázky u programu a lze si podle něj dobře představit obsah. Užitná hodnota programu je vysoká.