RECENZE

Mgr. Helena Černá

B. Hodnocení technických aspektů

B.1 Obtížnost instalace

Program DysCom se dá používat na této technice: procesor Pentium, paměť 16 MB RAM, grafická karta s High color rozlišením, CD ROM jednotka, 80 MB volného prostoru na pevném disku, operační systém: české Windows 95, 98, 2000, XP nebo Windows NT stanice.

Celá instalace a provoz programu je popsán velmi podrobně v manuálu k počítačovému programu. Spuštění instalačního programu proběhne automaticky po vložení CD ROM do mechaniky počítače. Výrobce doporučuje instalaci provádět pouze ICTK správcem (učitel, informatik na škole, který je vyškolen pro správu školské sítě). Přesto je snadné spuštění i pro řadového učitele. Manuál obsahuje velmi podrobný popis činností, které musí instalující učitel provést v případě, že instalace neproběhne standardním způsobem. Program lze instalovat na jednotlivých pracovních stanicích ve školní síti.

B2. Využití multimédií

Program využívá škálu barevných obrázků a pohyblivého textu, u kterého lze nastavit velikost fontů, rychlost pohybu, výplň pozadí a je možné si vybírat ze souboru textů. Hudební doprovod se objevuje v mezihrách – jako odměna pro děti pracující s programem. Vlastní práce není doplněna zvukem, žáci jsou nuceni si text správně přečíst, pochopit a provést úkol.

B.3 Spolehlivost průběhu SW

Celý program fungoval bezchybně. K jeho provozu dostačují parametry školních počítačů, kterými jsou školy běžně vybaveny, včetně počítačů dodaných do škol během  projektu INDOŠ - MŠMT.

 

Závěr

Schvaluji a doporučuji k využití  na školách, speciálních centrech i k individuální práci doma.

 

C.  Hodnocení didaktických aspektů

C1 Shoda s osnovami

Program DysCom je  určený dětem, které mají problémy s osvojováním dovedností čtení, psaní a při získávání slovní zásoby.  Obsah jednotlivých cvičení je možné využít v rozsahu pro děti předškolního, ale i mladšího a staršího školního věku, pokud mají podle autorů (citace z manuálu):

Potřebu pozvolnějšího tempa výuky z důvodu pomalejšího vyzrávání nervové soustavy

Převládající obtíže v oblasti zrakového a sluchového vnímání

Obtíže v oblasti jazykových dovedností

Nedostatečnou úroveň spolupráce obou hemisfér

Poruchu koncentrace a nedostatky ve vnímání časové posloupnosti

Nižší a nevýhodné nadání pro zvládání osnov základní školy

Jsou z odlišného sociokulturního prostředí a jsou ve škole neúspěšné

Potřebu krátkodobé cílené podpory např. z důvodu absence ve výuce

C2 Aktivizace žáka

Před začátkem práce s programem si mohou děti volit cvičební prostředí, které jim vyhovuje: mohou si nastavit barvu pozadí, barvy písmen pro normální a zvýrazněný text, velikost a typ písmen. Po skončení zadaného úkolu čekají na děti 2 typy her – BINGO a SŘELEC. Podle citace z manuálu:

Hra BINGO- při čtení slov, vět a textů se program dítěte zeptá, jak ono samo sebe hodnotí(subjektivní hodnocení). Po stisku číslice z nabídky (1,2,3,4,) se objeví nabídka hry. V ostatních případech je dítě ohodnoceno podle poměru počtu správných a chybných  pokusů („objektivní“) hodnocení. Čím je dítě úspěšnější, tím má i více pokusů ve hře. Ve třech sloupcích po třech čtvercích se mění obrázky. Cílem je klikáním na žluté čtverečky pod jednotlivými sloupci zastavit na dolní řádce shodné obrázky.

Hra STŘELEC – umožňuje dětem procvičování pravo-levé orientace a pohotovosti. Ke střelci se z různých stran přibližují planety  a dítě má pomocí šipek na klávesnici nebo myší odráží protipohybem planety či vesmírná tělesa – vhodné i pro děti s problematickou jemnou  motorikou ruky.

Obě hry využívají zároveň dětské hravosti a touhy pohybovat se v neznámém prostředí.

C3 Didaktické metody

Program je sestaven systematicky vždy od jednodušších úkolů ke složitějším, každý si může vybrat část, která je pro něj procvičovací, seznamovací nebo upevňovací. Celým programem prolíná metoda názornosti a konkrétnosti, která postupně přechází do metody abstrahování. Pohybující se písmena trénují pohyb očí i pravolevou a prostorovou orientaci,  plovoucí text podporuje postřehování. Texty ke čtení vět podporují čtení s porozuměním, trénink paměti, analýzu a syntézu slov. Cvičení na opis trénují postřeh a krátkodobou paměť. Rozsah textů je dostačující. K nácviku čtení lze použít čtecí okénko.

C4 Přiměřenost věku

Program odpovídá možnostem žáků od předškolního věku až po starší žáky s problémovým zvládáním učiva. Texty jsou voleny z české literatury i běžného života a protože je autor uspořádal podle náročnosti, zase si mohou děti vybrat úroveň, která jim vyhovuje.

C5 Vytvoření zpětné vazby

Během plnění úkolů žák průběžně vidí množství splněných a nesplněných úkolů, v případě nezdaru se objeví obrázek s povzbuzením: „ Příště  to  vyjde!“, což žáka vede k tomu, že si je ochoten cvičení znovu zkusit. Další zpětnou vazbou je subjektivní  hodnocení žáka, za odměnu si pak může zahrát hru. Pokud žák udělá chybu, program jej nepustí k dalšímu úkolu, pokud žák sám cvičení neukončí. Může se opravovat.

 

Závěr

Schvaluji.

 

D. Hodnocení obsahových aspektů

D1 Množství dat a informací

Program DysCom obsahuje tři základní části: čtení, psaní a rozvoj zrakového vnímání.

Čtení

Obsahuje cvičení na čtení písmen, slabik, slov, vět, celých textů. Je možné stanovit až sto úkolů s nastavením rychlosti plnění. Je možné si zvolit ukázky písmen i s podporou obrázků, číst dvojice písmen velkých a malých, i jednotlivá písmena. Dítě si může vybrat, zda bude číst písmena bez omezení nebo jestli chce trénovat čtení písmen, která nemá ještě zafixována nebo v nich chybuje. Zároveň volí možnosti čtení v řádku, ve sloupci nebo při náhodném umístění písmen. V počátku seznamování s písmeny chybí písmena q,x,w. U čtení slabik přibyla ještě volba v náhodném umístění – možnost zvolit velikost písmen nebo nechat náhodnou velikost písmen podle počítače.

V části čtení slov je k dispozici baterie kolem 5 000 (pět tisíc) slov. Slovní zásoba je rozdělena do čtyř částí se stoupající obtížností. Náročnost se projevuje v oblasti techniky čtení, výslovnosti, obsahu slov i slovních spojení.

V části čtení vět je obsaženo přes 360 vět a nabízí se i volba: typu vět – pro malé čtenáře(1.+2.třída) a větší čtenáře (2.+3.třída), četba souvětí (4.+5.třída), věty pro náročné čtenáře (technicky i obsahově určeny pro vyspělejší čtenáře, mají podnítit k diskusi nad obsahem přečteného), romština (pro děti, které romsky rozumí nebo jako čtení neznámého textu – je to ukazatel vlastní techniky čtení) a nesmyslné věty-shluky.

V části čtení textů je připraveno na 160 textů ze zábavných knížek, časopisů, encyklopedií,, atlasů …. Text je doplněn i ilustrativními obrázky pro lepší porozumění čtenému.

Psaní

Kapitola Psaní je dělena na tři části – slova, cvičení a věty, cvičení.

Slova:

Obsahuje opět 100 úkolů v každé části – doplňování di,ti,nixdy,ty,ny, po měkkých a tvrdých souhláskách,párové souhlásky, rozdělení slovních spojení, doplňování háčků a čárek, dlouhé a krátké slabiky, opisování.

Věty a cvičení:

Obsahuje 100 úkolů v každé části – vyjmenovaná slova, skloňování podstatných jmen, doplňování háčků a čárek, rozdělování slovních spojení a opisování a doplňování.

Rozvoj zrakového vnímání

Tato kapitola se zabývá především cíleným cvičením zrakového vnímání – zrakové rozlišování abstraktně konkrétních obrázků se zaměřením na inverzní tvary, rozlišování písmen, slabik, slov, rozlišování figury a pozadí, stimulace levo-pravého směru očního pohybu, cvičení pravo-levé orientace, zrakové pozornosti, cvičení vizuomotoriky, cvičení zrakové paměti a koncentrace. Kapitola je členěna na skládanky a pexeso, zrakové rozlišování a figury na pozadí.

D2 Správnost dat a informací

Nezjistila jsem nedostatky, všechny texty jsou v souladu s věkovou a mentální úrovní dětí, pro které je program určen.

 

D3 Aktualizace dat a informací

Další důležité informace o programu můžete získat na webových stránkách firmy: http://www.x-soft.cz  a dotazy na adrese arid@x-soft.cz

 

Závěr.

Schvaluji.

 

E. Uživatelská přívětivost

E1 Navigační vlastnosti programu

Ovládání instalovaného programu je velmi jednoduché, vhodné pro děti i  pedagogy, kteří se obávají práce s počítačem. Ovládání se děje pomocí levého tlačítka myši, částečně pomocí písmen na klávesnici a jindy pomocí šipek -  nahoru, dolů, vpravo, vlevo. Co a jak uživatel potřebuje k ovládání, je vše velmi přehledně vysvětleno na obrazovce v pravou chvíli. Co a jak uživatel potřebuje k ovládání, je vše velmi přehledně vysvětleno na obrazovce v pravou chvíli. Na  instalačním CD je také velmi přehledný a názorný manuál v elektronické podobě.

E2 Účelnost grafiky

Velmi kladně hodnotím možnost volby barevného pozadí, barvy písmen pro normální a zvýrazněný text, velikost a typ písmen. Pro čtenáře je možné zvolit různé typy písma – jednodušší Times New Roman a pro vyspělejší čtenáře Arial, Courier new, Comic Sans MS či Verdana.  Manipulace s barvou, velikostí a typem písma umožňuje vytvářet individuální a originální programy rozvoje techniky čtení podle potřeb jednotlivých žáků.

Obrázky použité k dokreslení obsahu textů jsou velmi vkusné, od známých dětských ilustrátorů a malířů.

E3 Estetika programu

Program působí esteticky, setkáváme se s pastelovými barvami na pozadí i na kresbách. (Františka Janíčková, Míla Myslíková, Josef Kremláček; knížky Ta naše písnička česká, Lásko, bože lásko)

Závěr:

Schvaluji.

F. Užitná hodnota programu

DysCom je program, který velmi vhodně doplní řady výukových programů na školách a umožní  doplnit a „postavit“ řízený program nápravy pro děti s odlišnými možnostmi výuky. Zvláště je vhodný pro žáky integrované v běžných typech školských zařízení. Svým jednoduchým ovládáním si získá i  méně zkušené uživatele počítačů.

Závěr

Schvaluji.