Komu je program Objevitel 10.1 určen?

  

Program Objevitel 10.1 je určen dětem s dyskalkulií a také dětem, které mají obtíže v matematice z nejrůznějších jiných důvodů. Cílovou skupinou jsou především žáci prvního stupně ZŠ, program však obsahuje i některá témata, která se probírají na počátku druhého stupně. Na druhém stupni ZŠ je možno program využít při reedukaci dyskalkulie, u předškolních dětí pak pro rozvoj matematických představ.

Program je maximálně variabilní a široký a je dobrou pomůckou i pro děti bez speciálních vzdělávacích potřeb, které dlouhodobě nebo krátkodobě potřebují cílenou výukovou podporu.

Program je určen:

-        dětem 1. stupně ZŠ,

-        dětem s diagnostikovanou dyskalkulií či s podezřením na dyskalkulii,

-        dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v matematice (např. v důsledku mentálního oslabení),

-        dětem, které potřebují pracovat s názorem či nechápou smysl jednotlivých operací,

-        předškolním dětem a dětem s odkladem školní docházky - program umožňuje rozvíjet zrakové vnímání, koncentraci pozornosti, prostorovou a pravo-levou orientaci, orientaci v čase atd.,

-        raně školním dětem - které vzhledem např. k pomalejšímu či nerovnoměrnému zrání vykazují určité opoždění či disproporci při dozrávání v počátcích školní docházky - s možností vytvoření individuálního programu (části početní představy, zrakové vnímání a zábavné procvičování),

-        dětem s poruchou koncentrace pozornosti,

-        dětem demotivovaným vlivem dlouhodobé „školní neúspěšnosti“.