Komu je program Objevitel 11.1 určen?

  

Program Objevitel 11.1 je určen dětem s dyskalkulií a také dětem, které mají obtíže v matematice z nejrůznějších jiných důvodů. Cílovou skupinou jsou především žáci prvního stupně ZŠ, program však obsahuje i některá témata, která se probírají na počátku druhého stupně. Na druhém stupni ZŠ je možno program využít při reedukaci dyskalkulie, u předškolních dětí pak pro rozvoj matematických představ.

Program je maximálně variabilní a široký a je dobrou pomůckou i pro děti bez speciálních vzdělávacích potřeb, které dlouhodobě nebo krátkodobě potřebují cílenou výukovou podporu.

Program je určen:

·      Dětem 1. stupně ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami v matematice.

·      Dětem s diagnostikovanou dyskalkulií či s podezřením na dyskalkulii.

·      Dětem s mentálním postižením - některé části programu jsou využitelné i u dětí s lehkým popřípadě středně těžkým mentálním postižením.

·      Dětem, které potřebují pracovat s názorem či nechápou smysl jednotlivých operací.

·      Předškolním dětem a dětem s odkladem školní docházky - program umožňuje rozvíjet zrakové vnímání, koncentraci pozornosti, prostorovou a pravo-levou orientaci, orientaci v čase atd.

·      Raně školním dětem - které vzhledem např. k pomalejšímu či nerovnoměrnému zrání vykazují určité opoždění či disproporci při dozrávání v počátcích školní docházky - s možností vytvoření individuálního programu (části početní představy, orientace a rozlišování a zábavné procvičování).

·      Dětem s poruchou koncentrace pozornosti.

·      Dětem demotivovaným vlivem dlouhodobé „školní neúspěšnosti“