Základní informace o programu Objevitel 11.1

Program je plně dotykový a lze ho používat i na dotykovém zařízení bez klávesnice (PC, notebook, tablet) s českými Windows 7, 8, nebo 10.

Program má 7 částí:

1.    Orientace a rozlišování - zde jsou zařazeny úkoly zaměřené na pravo-levou orientaci, určování směrů (např. doleva, doprava, nahoru, dolů atd.), orientaci v rovině (dopředu, dozadu, doprava, doleva), orientaci v řadě (hned před, hned za, první, poslední, před, za atd.), na prostorovou orientaci (nad, pod, vedle, na, mezi, u, uprostřed, před atd.) a na orientaci v čase (dny, měsíce, roční období, hodiny, časová posloupnost). Oddíl shody a rozdíly se zaměřuje na cvičení zrakového vnímání (především zrakové rozlišování) a omalovánky na rozlišování barev.

2.    Početní představy - v této části dítě pracuje s geometrickými tvary, s pojmy větší - menší, malé - velké, lehké - těžké, více - méně - stejně.

3.    Seznámení s čísly - dítě se seznamuje se vztahem mezi množstvím (počtem figur) a číslem, učí se rozkládat a porovnávat čísla, plní úkoly zaměřené na orientaci v číselné řadě. V této části je zařazeno i seznámení s vícecifernými čísly (představa čísla, jeho zápis a čtení).

4.    Početní operace - sčítání, odčítání, násobení, dělení, písemné sčítání, písemné odčítání a násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 atd. Program se zaměřuje na pochopení podstaty jednotlivých operací a na jejich následné procvičení.

5.    Vyšší matematika:

·      dělitelnost přirozených čísel - znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad čísel na prvočíselné činitele, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek,

·      zlomky - zápis, názorná představa zlomku, porovnávání, rozšiřování a krácení zlomků, sčítání a odčítání zlomků se stejným i různým jmenovatelem, výpočet části celku,

·      desetinná čísla - znázornění na číselné ose, zápis, porovnávání, sčítání, odčítání a násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 atd.,

·      zaokrouhlování - na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce v různých oborech,

·      římská čísla a jejich převody na arabská čísla a zpět,

·      převody jednotek.

6.    Peníze - zde se soustředíme na rozpoznání a pochopení hodnoty jednotlivých platidel a peněžních obnosů a na situaci nákupu. Celá část je pojednána maximálně názorně a je využitelná především u dětí s mentálním postižením.

7.    Zábavné procvičování - zde si dítě zábavnou formou procvičuje paměť, postřeh, rychlost nebo samotné početní operace (např. pexeso, skládanky, figury na pozadí atd.).

V programu jsou úkoly v jednotlivých cvičeních vždy uspořádány od nejjednodušších ke složitějším a cíleně krok za krokem vedou dítě ke zvládnutí daného jevu či dovednosti. Při plnění úkolů program kontroluje činnost dítěte, pokud dítě udělá chybu, nedovolí mu pokračovat dál, dokud chybu neopraví.

Program je maximálně variabilní a široký, velký důraz je kladen na využití názoru. Program je ozvučen a bohatě doplněn originálními obrázky, které byly pro tento účel speciálně vytvořeny. Části 3 - 6 obsahují rychlý i detailní přehled práce žáka při plnění úkolů. Výpis je možné vytisknout nebo uložit do souboru ve formátu PDF.

Detailní informace jsou uvedeny pod tituly:  Orientace a rozlišování,  Početní představy,  Seznámení s čísly,  Početní operace,  Vyšší matematika,  Peníze a Zábavné procvičování

Hlavní nabídka


Poděkování

Děkujeme Mgr. Jarce Budíkové za podnětné připomínky. Herečce a spisovatelce Míle Myslíkové a mistru  Josefu Kremláčkovi za souhlas s použitím obrázků z knih "Ta naše písnička česká" a "Lásko, Bože, lásko". Zvláštní poděkování autorce obrázků Mgr. Františce Kindlerové a  Mgr. Barboře Kouklíkové, absolventce Janáčkovy akademie múzických umění, za namluvení programu. Dále děkujeme jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR za cenné informace a rady.