PENÍZE

1.       Seznámení

 

·           Vzhled platidel – Žák nejprve kliknutím volí, zda se chce seznámit s tím, jak vypadají „Mince“ nebo „Bankovky“. V horní části obrazovky pak kliknutím označí, kterou minci (viz obr. 1) nebo bankovku (viz obr. 2) chce zobrazit.

 

 


 

·         Hodnota obnosu  - Žák umísťuje bankovky, mince nebo oboje (podle volby) z horní části obrazovky na levý list knihy. Na pravém listu knihy se objeví hodnota obnosu, který je na levém listu knihy. Když žák chce bankovku nebo minci z levé stránky odstranit, umístí ji mimo knihu a na pravém listu papíru se opět objeví hodnota obnosu, který je na levém listu. Po kliknutí na ikonu „Další“ se objeví znovu kniha s nepopsanou levou stránkou. Můžeme pracovat s hodnotou obnosu u mincí v oboru do 5, 10, 20 a 50, u bankovek do 100 a 1000 a v případě volby „Oboje“ v oboru do 5, 10, 20, 50, 100 a 1000.

 

2.       Přiřaď – Úkolem žáka je minci (obnosu) zobrazené (zobrazenému) v horní části obrazovky přiřadit její (jeho) velikost. Žák má do mříže pod zobrazenou mincí nebo obnosem umístit správný počet jednokorunových mincí. Hodnota vyskládaných jednokorunových mincí se má rovnat hodnotě mince (obnosu) zobrazené (zobrazenému) v horní části obrazovky. Můžeme pracovat s hodnotou mince (obnosu) v oboru do 5, 10, 20 a 50 (viz obr.). V případě, že přiřazujeme velikost zobrazenému obnosu, volíme maximální počet mincí zobrazeného obnosu od 2 do 5. Při volbě „Usnadnění“ se na osách mříže objeví čísla.

 

 

3.        Vyskládej - Žák má za úkol umístit na levý volný list v knize platidla v hodnotě uvedené na pravém listu knihy. Po splnění úkolu žák klikne na ikonu „Další“. Je možné pracovat v oboru do 5, 10, 20, 50, 100 a 1000. Dále je možné volit vyskládání obnosu:

·      S omezením, kdy volíme maximální počet jednotlivých platidel u vyskládaného obnosu (viz obr.). Maximální počet vyskládaných platidel jednotkových (tj. korun, dvoukorun a pětikorun), desítkových (tj. desetikorun, dvacetikorun a padesátikorun) a stovkových (tj. stokorun, dvoustovek, pětistovek a tisícovek) může být od 0 do 5.

·      Bez omezení, kdy volíme maximální počet všech vyskládaných platidel - 2, 3, 5, 7, 10 nebo 15 platidel.

·      S rozkladem, kdy žák má nejdřív provést rozklad čísla zobrazeného v horní části obrazovky na stovky, desítky a jednotky např. 275 rozložit na 200 a 70 a 5. Částku 200 Kč pak má vyskládat ve stovkových platidlech, částku 70 Kč v desítkových platidlech a částku 5 Kč v jednotkových platidlech (viz obr.). Platidla, ze kterých má žák vyskládat částku, mohou být zobrazena: uspořádaně (platidla jsou rozdělena na jednotková, desítková a stovková), vzestupně (od platidla s nejnižší hodnotou k platidlu s nejvyšší hodnotou) nebo neuspořádaně (jakkoliv).

 

4.       Urči Úkolem žáka je určit hodnotu vyskládaného obnosu a doplnit ji do okénka s otazníkem. Úkol žák provede tak, že klikne myší na okénko s otazníkem a doplní správnou hodnotu. Je možné pracovat v oboru do 5, 10, 20, 50, 100 a 1000. Dále volíme maximální počet jednotlivých platidel u zobrazeného obnosu. Maximální počet vyskládaných platidel jednotkových (tj. korun, dvoukorun a pětikorun), desítkových (tj. desetikorun, dvacetikorun a padesátikorun) a stovkových (tj. stokorun, dvoustovek, pětistovek a tisícovek) může být od 0 do 5 (viz obr.).

 

5.       RozměňováníÚkolem žáka je rozměnit zobrazenou minci nebo bankovku v levé části obrazovky tj. žák má stejnou hodnotu vyplatit více platidly s nižší hodnotou než je hodnota rozměňovaného platidla. Je možné pracovat v oboru do 5, 10, 20, 50, 100 a 1000. Také volíme maximální počet platidel jednotkových (tj. korun, dvoukorun a pětikorun), desítkových (tj. desetikorun, dvacetikorun a padesátikorun) a stovkových (tj. stokorun, dvoustovek, pětistovek a tisícovek), na které můžeme zobrazenou bankovku nebo minci rozměnit. Maximální počet jednotlivých platidel můžeme zvolit od 3 do 5 (viz obr.).

 

 

6.      Porovnávání – Je možné volit: Doplnit znaménko nebo Doplnit obnos a znaménko.

·      Znaménko - Žák má na ploše zobrazeny 2 obnosy. Úkolem žáka je porovnat hodnoty těchto obnosů a doplnit správně znaménko větší („>“), menší (<“) nebo rovná se („=“). Úkol provede tak, že myší klikne na správné znaménko zobrazené v dolní části obrazovky. Je možné pracovat v oboru do 5, 10, 20, 50, 100 a 1000. Dále volíme maximální počet jednotlivých platidel zobrazeného obnosu. Maximální počet platidel jednotkových (tj. korun, dvoukorun a pětikorun), desítkových (tj. desetikorun, dvacetikorun a padesátikorun) a stovkových (tj. stokorun, dvoustovek, pětistovek a tisícovek) může být od 0 do 5.

·      Obnos a znaménko - Stejně jako v předcházejícím cvičení má žák na ploše zobrazené 2 obnosy. Pod obnosem je okénko s otazníkem, do kterého má žák doplnit hodnotu zobrazeného obnosu. To provede tak, že klikne myší na políčko s otazníkem a doplní hodnotu příslušného obnosu. Po doplnění hodnot obnosů si z nabídky znamének v dolní části obrazovky vybere a kliknutím označí správné znaménko. Je možné pracovat v oboru do 5, 10, 20, 50, 100 a 1000. Dále volíme maximální počet jednotlivých platidel zobrazeného obnosu. Maximální počet platidel jednotkových (tj. korun, dvoukorun a pětikorun), desítkových (tj. desetikorun, dvacetikorun a padesátikorun) a stovkových (tj. stokorun, dvoustovek, pětistovek a tisícovek) může být od 0 do 5 (viz obr.).